Niniejszy regulamin określa zasady rezerwowania wizyt, kupowania i realizowania usług świadczonych przez Pracownię Zdrowego Stylu Dorotę Wójcik.

Warunki ogólne

 1. Definicje
  Usługodawca – Pracownia Zdrowego Stylu Dorota Wójcik
  Usługobiorca – osoba umawiająca wizytę lub korzystająca z usług Pracowni Zdrowego Stylu
  Konsultacja – pojedyncza wizyta
  Specjalista – pracownik Pracowni Zdrowego Stylu świadczący usługi
  Pakiety wizyt – ściśle określona ilość konsultacji
  Jadłospis – wykaz produktów i posiłków tworzony na indywidualne zamówienie
 2. Usługobiorcą może być wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 3. Usługobiorcą może zostać każda pełnoletnia osoba. W przypadku osób niepełnoletnich usługobiorcami jest osoba powyżej 16 roku życia i jej rodzic lub prawny opiekun. Korzystanie z usług przez osoby niepełnoletnie odbywa się w obecności rodzica lub prawnego opiekuna lub samodzielnie po otrzymaniu pisemnej zgody od rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Usługobiorca powinien poinformować specjalistę Pracowni Zdrowego Stylu na pierwszej konsultacji o wszystkich chorobach i dolegliwościach zdrowotnych, przyjmowanych lekach i suplementach diety.
 5. Usługobiorca jednocześnie oświadcza, że: wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do zgody przed pierwszą konsultacją.

Rodzaj i zakres płatnych produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. W ofercie znajdują się następujące usługi:
  Konsultacja psychodietetyczna pierwsza wizyta stacjonarna – 60 minut
  Konsultacja psychodietetyczna pierwsza wizyta on-line – 60 minut
  Konsultacja psychodietetyczna kolejna wizyta stacjonarna – 50 minut
  Konsultacja psychodietetyczna kolejna wizyta on-line – 50 minut
  Konsultacja dietetyczna on-line – 50 minut
  Warsztat – czas zmienny
  Wykład – czas zmienny
  Pakiety konsultacji:
  Pakiet 2 wizyty
  Pakiet 4 wizyty
  Pakiet 6 wizyt
 2. Usługi wykonywane są odpłatnie. Wyjątkiem mogą być wykłady lub warsztaty organizowane bezpłatnie.
 3. W ofercie znajdują się następujące produkty:
  Jadłospis 7-dniowy
  Jadłospis 14-dniowy

Warunki korzystania z usług

 1. Umówienie konsultacji następuje przez dokonanie rezerwacji telefonicznie, drogą mailową, za pomocą komunikatora Messenger, w internetowym systemie rezerwacji Bookero i MedFile dostępnym na stronie www.pracowniazdrowegostylu.pl, poprzez rejestrację na profilu Znany Lekarz lub osobiście podczas konsultacji.
 2. Ceny usług obowiązują w dniu zarezerwowania wizyty i znajdują się w cenniku na stronie internetowej www.pracowniazdrowegostylu.pl
 3. Opłaty za pojedyncze konsultacje odbywające się w gabinecie Pracowni Zdrowego Stylu, pobierane są w dniu świadczenia usługi gotówką lub kartą. 
 4. Płatność za konsultację on-line należy uregulować za pomocą przelewu bankowego na numer rachunku bankowego – 94 1050 1575 1000 0092 6913 9961, w tytule przelewu należy zamieścić imię, nazwisko i datę konsultacji. Warunkiem zrealizowania konsultacji on-line jest wcześniejsze zaksięgowanie płatności na koncie lub wysłanie potwierdzenia przelewu na adres dorota@pracowniazdrowegostylu.pl.
 5. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z konsultacji on-line bez poniesienia kosztów pod warunkiem odwołania wizyty nie później niż 24 godz. przed ustalonym terminem poprzez zadzwonienie lub wysłanie wiadomości na numer telefonu 696092081 lub na adres mailowy dorota@pracowniazdrowegostylu.pl, lub anulowanie w systemie rezerwacji on-line. Zwrot płatności za pojedynczą konsultację on-line dokonany będzie przelewem na konto, z którego otrzymano zapłatę w ciągu 5 dni roboczych.
 6. Usługobiorca ma prawo do odwołania lub przesunięcia terminu konsultacji stacjonarnej, tj. w gabinecie nie później niż 24 godz. przed ustalonym terminem wizyty poprzez wysłanie wiadomości na numer telefonu 696092081 lub na adres mailowy dorota@pracowniazdrowegostylu.pl, lub anulowanie w systemie rezerwacji on-line.
 7. Jeżeli Usługobiorca nie przyjdzie na umówioną konsultację w gabinecie lub nie zgłosi się na konsultację on-line (nie zadzwoni), bez wcześniejszego poinformowania Usługodawcy, na zasadach opisanych w  pkt. 5 i 6, oznacza to anulowanie współpracy.
 8. W przypadku, gdy konsultacja nie obędzie się bez wcześniejszego poinformowania Usługodawcy, zostanie odwołana lub przesunięta w czasie krótszym niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem, Usługobiorca ponosi koszty wizyty, które zobowiązuje się niezwłocznie uregulować. Może to zrobić podczas kolejnej konsultacji stacjonarnej lub dokonując przelewu przed kolejną konsultacją na numer rachunku bankowego 94 1050 1575 1000 0092 6913 9961, w tytule przelewu należy zamieścić imię, nazwisko i datę konsultacji.
 9. Trzykrotne odwołanie lub przesunięcie kolejnych wizyt skutkuje anulowaniem współpracy.
 10. Przed wizytą Usługobiorca otrzyma powiadomienie drogą SMS dotyczące rezerwacji.

Zasady korzystania z Pakietów konsultacji:

 1. Po pierwszej konsultacji (która nie jest elementem Pakietu) Usługobiorca może zdecydować się na wykupienie Pakietu konsultacji. W skład pakietu wchodzi określona liczba konsultacji, a każdy Pakiet ma określony maksymalny czas ich wykorzystania:
  Pakiet 2 wizyty – w skład pakietu wchodzą 2 konsultacje, a od momentu wykupienia pakietu do ostatniej wizyty może upłynąć maksymalnie 30 dni
  Pakiet 4 wizyty – w skład pakietu wchodzą 4 konsultacje, a od momentu wykupienia pakietu do ostatniej wizyty może upłynąć maksymalnie 60 dni
  Pakiet 6 wizyt – w skład pakietu wchodzi 6 konsultacji, a od momentu wykupienia pakietu do ostatniej wizyty może upłynąć maksymalnie 90 dni
 2. Opłata za Pakiet pobierana jest jednorazowo gotówką, kartą lub za pomocą przelewu bankowego. Płatność gotówką lub kartą odbywa się najpóźniej w dniu pierwszej konsultacji z pakietu. W przypadku płatności przelewem warunkiem zrealizowania pierwszej konsultacji z Pakietu jest wcześniejsze zaksięgowanie płatności na koncie lub wysłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail dorota@pracowniazdrowegostylu.pl. Dokonując płatności przelewem, w tytule przelewu należy zamieścić imię, nazwisko i datę pierwszej konsultacji z Pakietu. 
 3. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z wykupionego Pakietu nie później niż 24 godz. przed rozpoczęciem realizacji Pakietu, tj. przed terminem pierwszej konsultacji z Pakietu bez poniesienia kosztów. Warunkiem jest wysłanie wiadomość e-mail na adres dorota@pracowniazdrowegostylu.pl, a w treści opisać rezygnację. Zwrot płatności nastąpi przelewem w ciągu 5 dni roboczych.
 4. Usługobiorca ma prawo do odwołania konsultacji z Pakietu nie później niż 24 godz. przed ustalonym terminem wizyty poprzez wysłanie wiadomości na numer telefonu 696092081 lub na adres mailowy dorota@pracowniazdrowegostylu.pl, lub poprzez system rezerwacji on-line. A następnie skontaktować się w celu umówienia nowego terminu konsultacji.
 5. Gdy konsultacja zostanie odwołana w czasie krótszym niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem, konsultacja przepada i liczba konsultacji, jakie pozostały do wykorzystania w pakiecie zostanie zmniejszona o 1.
  W wyjątkowych przypadkach może nastąpić inne rozwiązanie za zgodą obu stron.
 6. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na realizację Pakietu niewykorzystane konsultacje przepadają.

Zasady zakupu jadłospisu:

 1. Jadłospis jest dodatkowym produktem nie objętym w żadnej usłudze, ani pakiecie.
 2. Warunkiem zakupu jadłospisu jest odbycie co najmniej jednej konsultacji i wypełnienie Wywiadu Żywieniowego w formie elektronicznej.
 3. Zapłata za jadłospis może się odbyć w gabinecie podczas zamówienia jadłospisu gotówką lub kartą, lub za pomocą przelewu bankowego na numer rachunku bankowego – 94 1050 1575 1000 0092 6913 9961, w tytule przelewu należy zamieścić imię, nazwisko i słowo „jadłospis”.
 4. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Usługobiorca otrzyma Wywiad Żywieniowy na podany podczas konsultacji adres e-mail.
 5. Po wypełnieniu Wywiadu Żywieniowego Usługobiorca zobowiązuje się wysłać go na podany adres e-mail i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, odpowiedzieć na dalsze pytania drogą mailową.
 6. Usługobiorca otrzyma jadłospis w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od dnia dostarczenia Wywiadu Żywieniowego na skrzynkę mailową specjalisty.
 7. Jadłospis jest przygotowywany na indywidualne zamówienie, dlatego nie podlega zwrotom.

Blog:

 1. Użytkownik wchodzący na stronę zobowiązuje się do kulturalnych wypowiedzi w komentarzach.
 2. Komentarze zawierające słowa obraźliwe, wulgaryzmy lub hejt będą usuwane.
 3. Komentarze zawierające nazwy leków, suplementów lub specyfików na odchudzanie, jak również liki do innych stron będą usuwane.

Warunki końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego wykonywania i z niewłaściwego stosowania jadłospisu, zaleceń żywieniowych i dotyczących stylu życia, i w wyniku zachowania niezgodnego z instrukcją przekazaną przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorca jest świadomy, że otrzymane od Pracowni Zdrowego Stylu zalecenia dotyczące zmiany odżywiania i stylu życia NIE SĄ jednoznaczne z gwarancją osiągnięcia celu wyznaczonego przez Usługobiorcę.
 3. Usługobiorca zostaje poinformowany, że jadłospis, zalecenia żywieniowe i dotyczące zdrowego stylu życia są tworzone indywidualnie dla Usługobiorcy na podstawie zebranego wywiadu, uwzględniają aktualny stan zdrowia i dostępne wyniki badań oraz preferencje smakowe i obecny sposób odżywiania określony na podstawie wywiadu lub dzienniczka. Nie mogą służyć jako zalecenia dla innych osób, nawet z podobnymi jednostkami chorobowymi. Z czasem mogą stracić aktualność i będą wymagały zmiany.
 4. Usługobiorca jest świadomy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), wszelkie materiały i pliki przekazane osobiście lub drogą elektroniczną przez Pracownię Zdrowego Stylu są chronione prawami autorskimi, a wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.