Niniejszy regulamin określa zasady rezerwowania i kupowania usług świadczonych przez Pracownię Zdrowego Stylu Dorotę Wójcik.

Warunki ogólne

 1. Definicje
  Usługodawca – Pracownia Zdrowego Stylu Dorota Wójcik
  Usługobiorca – osoba umawiająca wizytę lub korzystająca z usług Pracowni Zdrowego Stylu
 2. Usługobiorcą może być wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 3. Usługobiorcą może zostać każda pełnoletnia osoba lub osoba powyżej 16 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich pierwsza konsultacja odbywa się w obecności rodzica lub prawnego opiekuna po otrzymaniu pisemnej zgody na pierwszą i kolejne wizyty.
 4. Usługobiorca powinien poinformować specjalistę Pracowni Zdrowego Stylu o wszelkich chorobach i dolegliwościach zdrowotnych.
 5. Usługobiorca jednocześnie oświadcza, że: wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do zgody podczas pierwszej konsultacji.

Rodzaj i zakres płatnych usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. W ofercie znajdują się:
  Konsultacja dietetyczna – 50 minut
  Konsultacja psychologiczna – 50 minut
  Konsultacja on-line – 50 minut
  Konsultacja pary lub rodzica z dzieckiem – 70 minut (pierwsza wizyta), 50 minut (kolejne wizyty)
  Warsztat – czas zmienny
  Wykład – czas zmienny
  Pakiet – ściśle określona ilość konsultacji dietetycznych, psychologicznych lub konsultacji on-line
 2. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie. Wyjątkiem mogą być wykłady lub wykłady organizowane bezpłatnie.

Warunki korzystania z usług

 1. Umówienie wizyty następuje przez dokonanie rezerwacji telefonicznie, drogą mailową lub w internetowym systemie rezerwacji Bookero. Przed wizytą Usługobiorca otrzyma powiadomienie drogą SMS dotyczące rezerwacji.
 2. Ceny usług obowiązują w dniu zarezerwowania wizyty i znajdują się w cenniku na stronie internetowej www.pracowniazdrowegostylu.pl
 3. Opłaty za pojedyncze usługi odbywające się w gabinecie Pracowni Zdrowego Stylu pobierane są w dniu świadczenia usługi gotówką lub kartą. 
 4. Płatność za konsultację on-line należy uregulować za pomocą przelewu bankowego na numer rachunku bankowego – 94 1050 1575 1000 0092 6913 9961, w tytule przelewu należy zamieścić imię, nazwisko i datę konsultacji. Warunkiem zrealizowania konsultacji on-line jest wcześniejsze zaksięgowanie płatności na koncie. Z tego powodu zalecane jest wysłanie przelewu na kilka dni przed wizytą.
 5. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z konsultacji on-line bez poniesienia kosztów. Warunkiem jest odwołanie wizyty nie później niż 24 godz. przed ustalonym terminem. Zwrot płatności za usługę dokonany będzie przelewem na konto, z którego otrzymano zapłatę w ciągu 7 dni.
 6. Jeżeli Usługobiorca nie przyjdzie na umówioną wizytę w gabinecie lub nie zgłosi się na konsultację on-line bez wcześniejszego poinformowania Usługodawcy, oznacza to anulowanie współpracy.
 7. Trzykrotne anulowanie wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed umówioną wizytą skutkuje anulowaniem współpracy.

Zasady korzystania z pakietów

 1. Po pierwszej konsultacji wstępnej (która nie jest elementem Pakietu) Usługobiorca może zdecydować się na wykupienie Pakietu. W skład pakietu wchodzi określona liczba konsultacji, a każdy Pakiet ma określony maksymalny czas do wykorzystania:
  Pakiet 2 wizyty – w skład pakietu wchodzą 2 konsultacje, a od momentu wykupienia pakietu do ostatniej wizyty może upłynąć maksymalnie 30 dni roboczych
  Pakiet 4 wizyty – w skład pakietu wchodzą 4 konsultacje, a od momentu wykupienia pakietu do ostatniej wizyty może upłynąć maksymalnie 60 dni roboczych
  Pakiet 6 wizyt – w skład pakietu wchodzi 6 konsultacji, a od momentu wykupienia pakietu do ostatniej wizyty może upłynąć maksymalnie 90 dni roboczych
 2. Opłata za Pakiet pobierana jest jednorazowo gotówką podczas pierwszej konsultacji w Pakiecie lub za pomocą przelewu bankowego przed pierwszą wizytą w Pakiecie. Dokonując płatności przelewem w tytule przelewu należy zamieścić imię, nazwisko i datę pierwszej wizyty z Pakietu. W przypadku płatności przelewem warunkiem zrealizowania pierwszej konsultacji z Pakietu jest wcześniejsze zaksięgowanie płatności na koncie.
 3. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z wykupionego Pakietu nie później niż 24 godz. przed rozpoczęciem realizacji Pakietu, tj. przed terminem pierwszej wizyty z Pakietu bez poniesienia kosztów. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres dorota@pracowniazdrowegostylu.pl.  Zwrot płatności nastąpi przelewem w ciągu 7 dni.
 4. Usługobiorca ma prawo odwołania wizyty z Pakietu nie później niż 24 godz. przed ustalonym terminem wizyty poprzez zadzwonienie lub wysłanie wiadomości na numer telefonu 696092081 lub na adres mailowy dorota@pracowniazdrowegostylu.pl. W przypadku, gdy wizyta zostanie odwołana w czasie krótszym niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem, wizyta przepada.
  W wyjątkowych przypadkach zostaje wyznaczony nowy termin odwołanej wizyty.
 5. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na realizację Pakietu niewykorzystane wizyty przepadają.

Warunki końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego wykonywania i z niewłaściwego stosowania zaleceń żywieniowych, niezgodnych z instrukcją przekazaną przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorca jest świadomy, że otrzymane od Pracowni Zdrowego Stylu zalecenia dotyczące zmiany odżywiania i stylu życia NIE SĄ jednoznaczne z gwarancją osiągnięcia celu wyznaczonego przez Usługobiorcę.
 3. Usługobiorca jest świadomy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), wszelkie materiały przekazane przez Pracownię Zdrowego Stylu  są chronione prawami autorskimi, a wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.