Niniejszy regulamin określa zasady rezerwowania wizyt, kupowania i realizowania usług świadczonych przez Pracownię Zdrowego Stylu Dorotę Wójcik.

Warunki ogólne

 1. Definicje
  Usługodawca – Pracownia Zdrowego Stylu Dorota Wójcik
  Usługobiorca – osoba umawiająca wizytę lub korzystająca z usług Pracowni Zdrowego Stylu
  Konsultacja – pojedyncza wizyta
  Pakiety wizyt – ściśle określona ilość konsultacji
 2. Usługobiorcą może być wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 3. Usługobiorcą może zostać każda pełnoletnia osoba lub osoba powyżej 16 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich usługobiorcami jest osoba powyżej 16 roku życia i jej rodzic lub prawny opiekun. Korzystanie z usług przez osoby niepełnoletnie odbywa się w obecności rodzica lub prawnego opiekuna lub samodzielnie po otrzymaniu pisemnej zgody od rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Usługobiorca powinien poinformować specjalistę Pracowni Zdrowego Stylu na pierwszej konsultacji o wszystkich chorobach i dolegliwościach zdrowotnych, przyjmowanych lekach i suplementach diety.
 5. Usługobiorca jednocześnie oświadcza, że: wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do zgody przed pierwszą konsultacją.

Rodzaj i zakres płatnych usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. W ofercie znajdują się następujące usług:
  Konsultacja psychodietetyczna – wizyta w gabinecie- 50 minut
  Konsultacja on-line – 50 minut
  Warsztat – czas zmienny
  Wykład – czas zmienny
  Pakiety konsultacji:
  Pakiet 2 wizyty
  Pakiet 4 wizyty
  Pakiet 6 wizyt
 2. Usługi wykonywane są odpłatnie. Wyjątkiem mogą być wykłady lub warsztaty organizowane bezpłatnie.

Warunki korzystania z usług

 1. Umówienie konsultacji następuje przez dokonanie rezerwacji telefonicznie, drogą mailową, za pomocą komunikatora Messenger, w internetowym systemie rezerwacji Bookero dostępnym na stronie www.pracowniazdrowegostylu.pl, poprzez rejestrację na profilu Znany Lekarz lub osobiście podczas konsultacji.
 2. Ceny usług obowiązują w dniu zarezerwowania wizyty i znajdują się w cenniku na stronie internetowej www.pracowniazdrowegostylu.pl
 3. Opłaty za pojedyncze konsultacje odbywające się w gabinecie Pracowni Zdrowego Stylu pobierane są w dniu świadczenia usługi gotówką lub kartą. 
 4. Płatność za konsultację on-line należy uregulować za pomocą przelewu bankowego na numer rachunku bankowego – 94 1050 1575 1000 0092 6913 9961, w tytule przelewu należy zamieścić imię, nazwisko i datę konsultacji. Warunkiem zrealizowania konsultacji on-line jest wcześniejsze zaksięgowanie płatności na koncie lub wysłanie potwierdzenia przelewu na adres dorota@pracowniazdrowegostylu.pl.
 5. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z konsultacji on-line bez poniesienia kosztów pod warunkiem odwołania wizyty nie później niż 24 godz. przed ustalonym terminem poprzez zadzwonienie lub wysłanie wiadomości na numer telefonu 696092081, lub na adres mailowy dorota@pracowniazdrowegostylu.pl, lub anulowanie w systemie rezerwacji on-line. Zwrot płatności za usługę dokonany będzie przelewem na konto, z którego otrzymano zapłatę w ciągu 5 dni roboczych.
 6. Usługobiorca ma prawo do odwołania lub przesunięcia terminu konsultacji w gabinecie nie później niż 24 godz. przed ustalonym terminem wizyty poprzez zadzwonienie lub wysłanie wiadomości na numer telefonu 696092081, lub na adres mailowy dorota@pracowniazdrowegostylu.pl, lub anulowanie w systemie rezerwacji on-line.
 7. Jeżeli Usługobiorca nie przyjdzie na umówioną konsultację w gabinecie lub nie zgłosi się na konsultację on-line, bez wcześniejszego poinformowania Usługodawcy, na zasadach opisanych w  pkt. 5 i 6, oznacza to anulowanie współpracy.
 8. W przypadku, gdy konsultacja zostanie odwołana lub przesunięta w czasie krótszym niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem, Usługobiorca ponosi koszty wizyty, które zobowiązuje się niezwłocznie uregulować. Może to zrobić podczas kolejnej konsultacji w gabinecie lub dokonując przelewu przed kolejną konsultacją na numer rachunku bankowego 94 1050 1575 1000 0092 6913 9961, w tytule przelewu należy zamieścić imię, nazwisko i datę konsultacji.
 9. Trzykrotne odwołanie lub przesunięcie kolejnych wizyt skutkuje anulowaniem współpracy.
 10. Przed wizytą Usługobiorca otrzyma powiadomienie drogą SMS dotyczące rezerwacji.

Zasady korzystania z Pakietów konsultacji:

 1. Po pierwszej konsultacji wstępnej (która nie jest elementem Pakietu) Usługobiorca może zdecydować się na wykupienie Pakietu konsultacji. W skład pakietu wchodzi określona liczba konsultacji, a każdy Pakiet ma określony maksymalny czas ich wykorzystania:Pakiet 2 wizyty – w skład pakietu wchodzą 2 konsultacje, a od momentu wykupienia pakietu do ostatniej wizyty może upłynąć maksymalnie 30 dni
  Pakiet 4 wizyty – w skład pakietu wchodzą 4 konsultacje, a od momentu wykupienia pakietu do ostatniej wizyty może upłynąć maksymalnie 60 dni
  Pakiet 6 wizyt – w skład pakietu wchodzi 6 konsultacji, a od momentu wykupienia pakietu do ostatniej wizyty może upłynąć maksymalnie 90 dni
 2. Opłata za Pakiet pobierana jest jednorazowo gotówką, kartą lub za pomocą przelewu bankowego. Płatność gotówką lub kartą odbywa się najpóźniej w dniu pierwszej konsultacji z pakietu. W przypadku płatności przelewem warunkiem zrealizowania pierwszej konsultacji z Pakietu jest wcześniejsze zaksięgowanie płatności na koncie lub wysłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail dorota@pracowniazdrowegostylu.pl .Dokonując płatności przelewem, w tytule przelewu należy zamieścić imię, nazwisko i datę pierwszej konsultacji z Pakietu. 
 3. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z wykupionego Pakietu nie później niż 24 godz. przed rozpoczęciem realizacji Pakietu, tj. przed terminem pierwszej konsultacji z Pakietu bez poniesienia kosztów. Warunkiem jest wysłanie wysłać wiadomość e-mail na adres dorota@pracowniazdrowegostylu.pl, a w treści opisać rezygnację.  Zwrot płatności nastąpi przelewem w ciągu 5 dni roboczych.
 4. Usługobiorca ma prawo do odwołania konsultacji z Pakietu nie później niż 24 godz. przed ustalonym terminem wizyty poprzez zadzwonienie lub wysłanie wiadomości na numer telefonu 696092081 lub na adres mailowy dorota@pracowniazdrowegostylu.pl, lub poprzez system rezerwacji on-line. W tym przypadku ustalony zostanie nowy termin konsultacji.
  Gdy konsultacja zostanie odwołana w czasie krótszym niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem, konsultacja przepada i liczba konsultacji, jakie pozostały do wykorzystania w pakiecie zostanie zmniejszona o 1.

  W wyjątkowych przypadkach może nastąpić inne rozwiązanie za zgodą obu stron.
 5. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na realizację Pakietu niewykorzystane konsultacje przepadają.

Warunki końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego wykonywania i z niewłaściwego stosowania zaleceń żywieniowych i dotyczących stylu życia, i w wyniku zachowania niezgodnego z instrukcją przekazaną przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorca jest świadomy, że otrzymane od Pracowni Zdrowego Stylu zalecenia dotyczące zmiany odżywiania i stylu życia NIE SĄ jednoznaczne z gwarancją osiągnięcia celu wyznaczonego przez Usługobiorcę.
 3. Usługobiorca zostaje poinformowany, że zalecenia żywieniowe i dotyczące zdrowego stylu życia są tworzone indywidualnie dla Usługobiorcy na podstawie zebranego wywiadu, uwzględniają aktualny stan zdrowia i dostępne wyniki badań oraz preferencje smakowe i obecny sposób odżywiania określony na podstawie dzienniczka. Nie mogą służyć jako zalecenia dla innych osób nawet z podobnymi jednostkami chorobowymi. Z czasem mogą stracić aktualność i będą wymagały zmiany.
 4. Usługobiorca jest świadomy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), wszelkie materiały przekazane osobiście lub drogą elektroniczną przez Pracownię Zdrowego Stylu są chronione prawami autorskimi, a wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.