Niniejszy regulamin określa zasady rezerwowania wizyt, kupowania i realizowania usług oraz kupowania produktów Pracowni Zdrowego Stylu.

Warunki ogólne

 1. Definicje
  Usługodawca – Pracownia Zdrowego Stylu Dorota Wójcik
  Klient – osoba umawiająca wizytę, korzystająca z usług i kupująca produkt elektroniczny od Pracowni Zdrowego Stylu
  Uczestnik – osoba biorąca udział w Warsztacie lub Cyklu Warsztatów
  Konsultacja – pojedyncza wizyta świadczona w gabinecie lub poprzez komunikator internetowy Skype.
  Specjalista – pracownik Pracowni Zdrowego Stylu świadczący usługi i przygotowujący produkty
  Organizator – organizator Warsztatów
  Warsztat – spotkania stacjonarne lub online, w której bierze udział określona liczba osób
  Cykl Warsztatów – określona liczba Warsztatów
  Produkt cyfrowy – produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez kupujacego.
  E-book – produkt cyfrowy zapisany w formacie pdf
 2. Klientem i Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 3. Klientem może zostać każda pełnoletnia osoba.
 4. Usługobiorca powinien poinformować specjalistę Pracowni Zdrowego Stylu na pierwszej konsultacji o wszystkich chorobach i dolegliwościach zdrowotnych, przyjmowanych lekach i suplementach diety.
 5. Usługobiorca i Uczestnik jednocześnie oświadcza, że: wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z polityka prywatności

Rodzaj i zakres płatnych produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. W ofercie znajdują się następujące usługi:
  Konsultacja psychodietetyczna w gabinecie
  Konsultacja psychodietetyczna on-line
  Konsultacja psychologiczna w zaburzeniach odżywiania
  Konsultacja psychologiczna w zaburzeniach odżywiania on-line

  Warsztat – czas zmienny
  Cykl Warsztatów – czas zmienny
  Wykład – czas zmienny
 2. Usługi wykonywane są odpłatnie. Wyjątkiem mogą być wykłady lub warsztaty organizowane bezpłatnie.
 3. W ofercie znajdują się następujące produkty elektroniczne:
  E-book

Konsultacje

 1. Umówienie konsultacji następuje przez dokonanie rezerwacji telefonicznie, drogą mailową, za pomocą komunikatora Messenger, w internetowym systemie rezerwacji Bookero i MedFile dostępnym na stronie www.pracowniazdrowegostylu.pl, poprzez rejestrację na profilu Znany Lekarz lub osobiście podczas konsultacji.
 2. Warunkiem korzystania z usług, zakupu produktów jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać.
 3. Ceny usług obowiązują w dniu zarezerwowania wizyty i znajdują się w cenniku na stronie internetowej www.pracowniazdrowegostylu.pl
 4. Opłaty za pojedyncze konsultacje odbywające się w gabinecie Pracowni Zdrowego Stylu, pobierane są w dniu świadczenia usługi gotówką lub kartą. 
 5. Płatność za konsultację on-line należy uregulować za pomocą przelewu bankowego na numer rachunku bankowego – 94 1050 1575 1000 0092 6913 9961, w tytule przelewu należy zamieścić imię, nazwisko i datę konsultacji. Warunkiem zrealizowania konsultacji on-line jest wcześniejsze zaksięgowanie płatności na koncie nie później niż 24 godz. przed terminem konsultacji.
 6. Klient ma prawo zrezygnować z konsultacji on-line bez poniesienia kosztów pod warunkiem odwołania wizyty nie później niż 24 godz. przed ustalonym terminem poprzez zadzwonienie lub wysłanie wiadomości na numer telefonu 696092081 lub na adres mailowy dorota@pracowniazdrowegostylu.pl, lub bezposrednio kontaktujac się ze Specjalista. Zwrot płatności za pojedynczą konsultację on-line dokonany będzie przelewem na konto, z którego otrzymano zapłatę w ciągu 5 dni roboczych.
 7. Klient ma prawo do odwołania lub przesunięcia terminu konsultacji stacjonarnej, tj. w gabinecie nie później niż 24 godz. przed ustalonym terminem wizyty poprzez wysłanie wiadomości na numer telefonu 696092081 lub na adres mailowy dorota@pracowniazdrowegostylu.pl, lub bezposrednio ze specjalista droga telefoniczna lub mailowa.
 8. Jeżeli Klient nie stawi się na umówioną konsultację w gabinecie lub on-line (nie zadzwoni poprzez komunikator Skype), bez wcześniejszego poinformowania Specjalisty, na zasadach opisanych w  pkt. 6 i 7, oznacza to anulowanie współpracy.
 9. W przypadku niestawienia się Klienta na umówiona godzinę konsultacji, odwołanie jej, badz przesuniecie w czasie krótszym niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem, konsultacja jest uznana za odbytą, a Klient ponosi koszty wizyty, które zobowiązuje się niezwłocznie uregulować, dokonując przelewu przed kolejną konsultacją na numer rachunku bankowego 94 1050 1575 1000 0092 6913 9961, w tytule przelewu należy zamieścić imię, nazwisko i datę konsultacji.
 10. Trzykrotne odwołanie lub przesunięcie kolejnych wizyt skutkuje anulowaniem współpracy.
 11. Przed wizytą Klient otrzyma przypomnienie drogą SMS dotyczące rezerwacji. Z przyczyn niezależnych sms może nie dotrzeć do Klienta, dlatego dostarczenie SMSa nie jest warunkiem koniecznym do odbycia się konsultacji.
 12. Konsultacja nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza.  Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń Specjalisty, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu promocję zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.

Warsztaty

 1. Warsztaty odbywają się w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany terminu Warsztatu z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak zdarzenia niemożliwe do przewidzenia. W takim przypadku Organizator zaproponuje Uczestnikom inny termin, o czym poinformuje mailem na podany podczas zakupu adres e-mail.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Jeżeli Uczestnik zapisał się na warsztat, który się nie odbędzie, otrzyma zwrot pieniędzy. Jeżeli Uczestnik zapisał się na Cykl Warsztatów i jakiś się nie odbędzie, Uczestnik otrzyma indywidualną sesję psychodietetyczną z Organizatorem w ramach rekompensaty
 4. Uczestnik ma prawo anulować uczestnictwo i zrezygnować z udziału w Warsztatach bez ponoszenia kosztów najpóźniej w terminie 7 dni od daty Warsztatów. W przypadku Cyklu Warsztatów uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału bez poniesienia kosztów w terminie 7 dni od taty pierwszego Warsztatu z Cyklu. Rezygnacja może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej (w tym drogą mailową na adres: dorota@pracowniazdrowegostylu.pl), przy czym decydująca jest data wpływu rezygnacji do Organizatora. Rezygnacja z Warsztatów po wskazanym terminie lub nieobecność na Warsztatach oznacza utratę zapłaty.
 5. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do zapoznania się z opisem Warsztatów, kulturalnego i taktownego odnoszenia się do innych Uczestników Warsztatów. Zabronione jest podczas Warsztatów używania słów wulgarnych, obraźliwych, nacechowanych agresją, fatfobicznych, ksenofobicznych i homofobicznych.
 6. Wszelkie materiały i zasoby udostępnione Uczestnikom stanowią wyłączną własność Organizatora i objęte są prawami własności intelektualnej Organizatora (w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) Zabronione jest udostępnianie przez Uczestnika materiałów otrzymanych podczas Warsztatów oraz w późniejszym terminie drogą elektroniczną osobom trzecim.
 7. W przypadku naruszenia przez Uczestnika obowiązków określonych w ust. 4 i 5 Organizator jest uprawniony do usunięcia Uczestnika z Warsztatów, a Uczestnik nie jest uprawniony do żądania zwrotu opłaty.
 8. Aby zapisać się na Cykl Warsztatów należy wybrać pole „Chcę wziąć udział”. Uczestnik zostanie przekierowany za pomocą linka na platformę sprzedażową www.1koszyk.pl W następnym kroku Uczestnik zaznacza pole „Do koszyka”. Po przejściu do Koszyka Uczestnik wypełnia formularz i podaje swój adres e-mail.
 9. Aby zapisać się na pojedynczy Warsztat, należy wybrać odpowiedni Warsztat i wybrać pole „Chcę się zapisać”. Uczestnik zostanie przekierowany za pomocą linka na platformę sprzedażową www.1koszyk.pl W następnym kroku Uczestnik zaznacza pole „Do koszyka”. Po przejściu do Koszyka Uczestnik wypełnia formularz i podaje adres e-mail.
 10. Płatności za Warsztat lub Cykl Warsztatów można dokonać przelewem na konto: Pracownia Zdrowego Stylu Dorota Wójcik 26 1050 1256 1000 0022 6619 9500 – w tytule należy napisać: “imię i nazwisko oraz datę warsztatu” (w przypadku Warsztatu) lub “imię i nazwisko oraz cykl warsztatów” (w przypadku Cyklu Warsztatów”
 11. Po opłaceniu Warsztatu lub Cyklu Warsztatów Uczestnik otrzymuje potwierdzenie uczestnictwa na podany adres e-mail. Do sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Uczestnika wiadomości e-mail potwierdzającej uczestnictwo.
 12. Warunkiem uczestnictwa w Warsztacie lub Cyklu Warsztatów jest zaksięgowanie płatności.
 13. Warsztat nie jest formą leczenia medycznego, konsultacji dietetycznej, psychologicznej i psychoterapii, i jej nie zastępuje.
  Jeżeli Uczestnik jest pod opieką lekarza, dietetyka, psychologa i/lub terapeuty w razie jakichkolwiek wątpliwości, odnośnie uczestnictwa w Warsztatach, Uczestnik powinien się z nim skonsultować.
 14. Udział w warsztatach może aktywować reakcje: emocjonalne, fizyczne, psychologiczne. Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w Warsztatach i za wszelkie następstwa z tego wynikające.

Produkty elektroniczne:

 1. Warunkiem zakupu jadłospisu lub propozycji posiłków jest odbycie co najmniej jednej konsultacji.
 2. Jadłospis i propozycje posiłków sa dodatkowymi produktami nie objętymi w żadnej usłudze, ani pakiecie.
 3. Klient dokonuje płatnosci za wybrany produkt w gabinecie podczas konsultacji gotówką lub kartą, lub za pomocą przelewu bankowego na numer rachunku bankowego – 94 1050 1575 1000 0092 6913 9961, w tytule przelewu należy zamieścić imię, nazwisko.
 4. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Klient otrzyma Wywiad Żywieniowy na podany podczas konsultacji adres e-mail.
 5. Po wypełnieniu Wywiadu Żywieniowego Klient zobowiązuje się wysłać go na podany adres e-mail Specjalisty i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, odpowiedzieć na dodatkowe pytania drogą mailową.
 6. W terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od dnia dostarczenia Wywiadu Żywieniowego na skrzynkę mailową Specjalisty zostanie wysłany Klientowi produkt elektroniczny (jadłospis, propozycje posiłków).
 7. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.E-book
 8. W celu zakupu e-booka Klient zostanie przekierowany za pomocą linka na platformę sprzedażową www.1koszyk.pl
 9. W celu zakupu e-booka Klient podaje adres e-mail, na który otrzymuje produkt oraz dokonuje płatności elektronicznej za pośrednictwem Blue Media.
 10. W odniesieniu do jadłospisów online i innych produktów elektronicznych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu.

Prawa własnosci intelektualnej:

 1. Usługodawca poucza niniejszym Klienta, że treści i narzędzia otrzymane od Specjalisty w wersji papierowej lub elektronicznej oraz produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści otrzymanych od Usługodawcy i Specjalistów należą do Usługodawcy.
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści, materiałów, i produktów o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Odpowiedzialnosc za wady i reklamacja:

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Klient może kontaktować się z Usługodawca pocztą elektroniczną na adres dorota@pracowniazdrowegostylu.pl.
 5. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń podczas konsultacji.
 7. Konsultacja nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej.
 8. Wszelkie reklamacje związane z zakupem usług lub produktów, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dorota@pracowniazdrowegostylu.pl W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

Odstapienie od umowy konsumenta

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dietetyka o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi instrukcji uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

Blog:

 1. Użytkownik wchodzący na stronę zobowiązuje się do kulturalnych wypowiedzi w komentarzach.
 2. Komentarze zawierające słowa obraźliwe, wulgaryzmy lub hejt będą usuwane.
 3. Komentarze zawierające nazwy leków, suplementów lub specyfików na odchudzanie, jak również liki do innych stron będą usuwane.

Warunki końcowe

 1. Specjalista prowadzacy konsultacje posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego wykonywania i z niewłaściwego stosowania jadłospisu, zaleceń żywieniowych i dotyczących stylu życia, i w wyniku zachowania niezgodnego z instrukcją przekazaną przez Specjalistę.
 3. Usługobiorca jest świadomy, że otrzymane od Specjalisty zalecenia dotyczące zmiany odżywiania i stylu życia NIE SĄ jednoznaczne z gwarancją uzyskania założonych i oczekiwanych przez Usługobiorcę skutków.
 4. Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania się do zaleceń i stosowania produktów elektronicznych, i suplementacji przygotowanych przez Specjalistę. Usługobiorca jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.
 5. Usługobiorca jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności.
 6. Usługobiorca zostaje poinformowany, że produkty elektroniczne (jadłospis, propozycje posiłków z przepisami) oraz zalecenia żywieniowe i dotyczące zdrowego stylu życia są tworzone indywidualnie dla Usługobiorcy jedynie na podstawie aktualnej wiedzy Specjalisty z zebranego wywiadu, uwzględniają aktualny stan zdrowia i dostępne wyniki badań oraz preferencje smakowe i obecny sposób odżywiania określony na podstawie wywiadu lub dzienniczka. Nie mogą służyć jako zalecenia dla innych osób, nawet z podobnymi jednostkami chorobowymi. Z czasem mogą stracić aktualność i będą wymagały zmiany.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen usług i produktów bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta przed dokonaniem zmiany.
 8. Usługobiorca jest świadomy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), wszelkie materiały i pliki przekazane osobiście lub drogą elektroniczną przez Pracownię Zdrowego Stylu są chronione prawami autorskimi, a wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.