Niniejszy regulamin określa zasady rezerwowania i kupowania usług świadczonych przez Pracownię Zdrowego Stylu Dorotę Wójcik.

Warunki ogólne

 1. Definicje
  Usługodawca – Pracownia Zdrowego Stylu Dorota Wójcik
  Usługobiorca – osoba umawiająca wizytę lub korzystająca z usług Pracowni Zdrowego Stylu
 2. Usługobiorcą może być wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 3. Usługobiorcą może zostać każda pełnoletnia osoba lub osoba powyżej 16 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich pierwsza konsultacja odbywa się w obecności rodzica lub prawnego opiekuna po otrzymaniu pisemnej zgody na pierwszą i kolejne wizyty.
 4. Usługobiorca powinien poinformować specjalistę Pracowni Zdrowego Stylu o wszelkich chorobach i dolegliwościach zdrowotnych.
 5. Usługobiorca jednocześnie oświadcza, że: wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do zgody podczas pierwszej konsultacji.

Rodzaj i zakres płatnych usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. W ofercie znajdują się:
  Konsultacja dietetyczna – 50 minut
  Konsultacja psychologiczna – 50 minut
  Konsultacja on-line – 50 minut
  Konsultacja pary lub rodzica z dzieckiem – 70 minut (pierwsza wizyta), 50 minut (kolejne wizyty)
  Warsztat – czas zmienny
  Wykład – czas zmienny
  Pakiet – ściśle określona ilość konsultacji dietetycznych, psychologicznych lub konsultacji on-line
 2. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie. Wyjątkiem mogą być wykłady lub wykłady organizowane bezpłatnie.

Warunki korzystania z usług

 1. Umówienie wizyty następuje przez dokonanie rezerwacji telefonicznie, drogą mailową, w internetowym systemie rezerwacji Bookero dostępnym na stronie www.pracowniazdrowegostylu.pl lub poprzez rejestrację na profilu Znany Lekarz. Przed wizytą Usługobiorca otrzyma powiadomienie drogą SMS dotyczące rezerwacji.
 2. Ceny usług obowiązują w dniu zarezerwowania wizyty i znajdują się w cenniku na stronie internetowej www.pracowniazdrowegostylu.pl
 3. Opłaty za pojedyncze usługi odbywające się w gabinecie Pracowni Zdrowego Stylu pobierane są w dniu świadczenia usługi gotówką lub kartą. 
 4. Płatność za konsultację on-line należy uregulować za pomocą przelewu bankowego na numer rachunku bankowego – 94 1050 1575 1000 0092 6913 9961, w tytule przelewu należy zamieścić imię, nazwisko i datę konsultacji. Warunkiem zrealizowania konsultacji on-line jest wcześniejsze zaksięgowanie płatności na koncie. Z tego powodu zalecane jest wysłanie przelewu na kilka dni przed wizytą.
 5. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z konsultacji on-line bez poniesienia kosztów. Warunkiem jest odwołanie wizyty nie później niż 24 godz. przed ustalonym terminem. Zwrot płatności za usługę dokonany będzie przelewem na konto, z którego otrzymano zapłatę w ciągu 7 dni.
 6. Jeżeli Usługobiorca nie przyjdzie na umówioną wizytę w gabinecie lub nie zgłosi się na konsultację on-line bez wcześniejszego poinformowania Usługodawcy, oznacza to anulowanie współpracy.
 7. Usługobiorca ma prawo do odwołania wizyty nie później niż 24 godz. przed ustalonym terminem wizyty poprzez zadzwonienie lub wysłanie wiadomości na numer telefonu 696092081, lub na adres mailowy dorota@pracowniazdrowegostylu.pl, lub anulowanie w systemie rezerwacji on-line.
 8. W przypadku, gdy wizyta zostanie odwołana w czasie krótszym niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem, Usługobiorca ponosi koszty wizyty, które zobowiązuje się uregulować podczas kolejnej wizyty lub dokonując przelewu na numer rachunku bankowego 94 1050 1575 1000 0092 6913 9961, w tytule przelewu należy zamieścić imię, nazwisko i datę konsultacji.
 9. Trzykrotne odwołanie wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed umówioną wizytą skutkuje anulowaniem współpracy.

Zasady korzystania z pakietów

 1. Po pierwszej konsultacji wstępnej (która nie jest elementem Pakietu) Usługobiorca może zdecydować się na wykupienie Pakietu. W skład pakietu wchodzi określona liczba konsultacji, a każdy Pakiet ma określony maksymalny czas do wykorzystania:
  Pakiet 2 wizyty – w skład pakietu wchodzą 2 konsultacje, a od momentu wykupienia pakietu do ostatniej wizyty może upłynąć maksymalnie 30 dni roboczych
  Pakiet 4 wizyty – w skład pakietu wchodzą 4 konsultacje, a od momentu wykupienia pakietu do ostatniej wizyty może upłynąć maksymalnie 60 dni roboczych
  Pakiet 6 wizyt – w skład pakietu wchodzi 6 konsultacji, a od momentu wykupienia pakietu do ostatniej wizyty może upłynąć maksymalnie 90 dni roboczych
 2. Opłata za Pakiet pobierana jest jednorazowo gotówką lub kartą podczas pierwszej konsultacji z Pakietu, lub za pomocą przelewu bankowego przed pierwszą wizytą w Pakiecie. Dokonując płatności przelewem w tytule przelewu należy zamieścić imię, nazwisko i datę pierwszej wizyty z Pakietu. W przypadku płatności przelewem warunkiem zrealizowania pierwszej konsultacji z Pakietu jest wcześniejsze zaksięgowanie płatności na koncie.
 3. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z wykupionego Pakietu nie później niż 24 godz. przed rozpoczęciem realizacji Pakietu, tj. przed terminem pierwszej wizyty z Pakietu bez poniesienia kosztów. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres dorota@pracowniazdrowegostylu.pl.  Zwrot płatności nastąpi przelewem w ciągu 7 dni.
 4. Usługobiorca ma prawo do odwołania wizyty z Pakietu nie później niż 24 godz. przed ustalonym terminem wizyty poprzez zadzwonienie lub wysłanie wiadomości na numer telefonu 696092081 lub na adres mailowy dorota@pracowniazdrowegostylu.pl, lub poprzez system rezerwacji on-line. W przypadku, gdy wizyta zostanie odwołana w czasie krótszym niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem, wizyta przepada.
  W wyjątkowych przypadkach zostaje wyznaczony nowy termin odwołanej wizyty.
 5. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na realizację Pakietu niewykorzystane wizyty przepadają.

Warunki końcowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego wykonywania i z niewłaściwego stosowania zaleceń żywieniowych, niezgodnych z instrukcją przekazaną przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorca jest świadomy, że otrzymane od Pracowni Zdrowego Stylu zalecenia dotyczące zmiany odżywiania i stylu życia NIE SĄ jednoznaczne z gwarancją osiągnięcia celu wyznaczonego przez Usługobiorcę.
 3. Usługobiorca jest świadomy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), wszelkie materiały przekazane przez Pracownię Zdrowego Stylu  są chronione prawami autorskimi, a wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.